Dịch vụ

Dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường bộ

Là dịch vụ đầu tiên được triển khai cùng với dịch vụ gom hàng đường biển, cung cấp dịch vụ đường biển bằng container, hàng rời, hàng quá khổ quá...

Dịch vụ chuyển hàng các chặng bay lẻ và ngược lại

Là dịch vụ đầu tiên được triển khai cùng với dịch vụ gom hàng đường biển, cung cấp dịch vụ đường biển bằng container, hàng rời, hàng quá khổ quá...

Dịch vụ chuyển hàng chặng bay trục chính

Là dịch vụ đầu tiên được triển khai cùng với dịch vụ gom hàng đường biển, cung cấp dịch vụ đường biển bằng container, hàng rời, hàng quá khổ quá...